Šta je psihoterapija?

posted in: Šta ja radim | 0

Psihoterapija je proces, usmerena je na cilj i ima jasnu i definisanu strukturu.

01da4061-a5d9-4c35-85df-a2a5e677580bOdvija se u formi razgovora (psihoterapijske seanse) koji traje od 50 do 60 minuta, jednom ili ređe dva puta nedeljno. Broj seansi je teško unapred odrediti i zavisi od vrste problema.

Psihoterapija omogućava rešavanje kako situacionih, tako i celoživotnih problema sa kompletnom promenom nezdrave, iracionalne životne filozofije. Psihoterapija pomaže i u ličnom rastu i razvoju i vođenju ispunjenijeg i zadovoljnijeg života.

RE&KBT je aktivno-direktivna terapija usmerena na cilj. To podrazumeva aktivnu ulogu klijenta u terapiji i građenje terapijskog saveza sa terapeutom. Terapeut nije samo pasivni slušalac. Klijent i terapeut su partneri u procesu rešavanja problema. Proces promene je edukativan, tako da omogućava klijentima da pomažu sami sebi čak i kada je terapija zvanično završena (klijent postaje sam sebi terapeut). Tvorac RE&KBT-a je jedan od najvećih psihologa i psihoterapeuta 20. veka Albert Elis. On je zaslužan za čuveni ABC model emocionalne reakcije koji su kasnije preuzeli mnogi terapijski pravci.

Šest principa leži u osnovi RE&KBT-a:

 1. Ono što mislimo određuje kako se osećamo. Ne uznemiravaju nas događaji sami po sebi, već nas ono što mi govorimo sebi o tim događajima uvodi u naša emocionalna stanja. Tog stava je bio još starogrčki filozof Epiktet, a Albert Elis je na toj premisi zasnovao čitavu filozofiju ovog terapijskog pravca. To podrazumeva da je događaj za nas bitan i da mu pridajemo neko značenje. Na tome je zasnovan ABC model emocionalne reakcije.
 2. Kada smo već uznemireni, dodatno uznemiravamo sebe pogrešnim razmišljanjem. To su greške u razmišljanju (kognitivne greške): preuveličavanje, crno-belo razmišljanje, pojednostavljivanje, rigidno mišljenje, preterane generalizacije, skakanje na zaključak, proricanje sudbine, emocionalni rezon, samoostvarujuće proročanstvo, odbacivanje pozitivnog…
 3. Promenom načina razmišljanja promeniće se i naša osećanja.
 4. Iracionalni, nezdravi načini razmišljanja imaju različite uzroke. Porodica i sredina u kojoj smo odrastali, kulturni milje i temperament igraju značajnu ulogu u razvijanju iracionalnih uverenja. Kroz istoriju čovečanstva iracionalna uverenja su odigrala značajnu ulogu, jer su povećavala šansu za opstanak i u tome je njihova evoluciona vrednost: iracionalniji su duže preživljavali i ostavljali potomstvo. U savremenom svetu iracionalna uverenja nemaju više ulogu preživljavanja, naprotiv, čine život težim.
 5. REKBT je usmeren na SADA i OVDE. RE&KBT uči klijente kako da otkriju svoja uverenja o sebi, drugima i svetu i da procene da li su ona realistična, logična i korisna. RE&KBT teorija smatra da može biti korisno da se zna kada je neko iracionalno uverenje nastalo, ali nije nužno: nije od presudne važnosti da znamo kako smo postali ovakvi, akcenat je na tome kako da to promenimo.
 6. Promena uverenja je moguća. Pošto su ljudi prirodno skloni da razvijaju iracionalna uverenja, promena može biti teška i zahteva strpljenje i upornost. Upravo iz tog razloga klijent u RE&KBT-u nema pasivnu ulogu, već aktivno učestvuje u terapiji.

 

RE&KBT se uspešno primenjuje kod različitih problema:

 • Depresije
 • Generalizovane anksioznosti i specifičnih poremećaja anksioznosti (napadi panike i panični poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, agorafobija i druge specifične fobije, preterana okupiranost zdravljem, socijalna anksioznost)
 • Seksualnih disfunkcija
 • Nezdrave ljubomore
 • Problema sa besom
 • Poremećaja ličnosti
 • Upravljanja stresom
 • Poremećaja ponašanja kod dece i adolescenata
 • Problema u partnerskim i porodičnim odnosima
 • Prekida ljubavne veze, razvoda

Terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) dobila je ime na osnovu svoje suštinske poruke: prihvati ono što je izvan tvoje lične kontrole i posveti se onim akcijama koje unapređuju i obogaćuju tvoj život.

ACT je forma kognitivno-bihejvioralne terapije koja koristi punu svesnost (eng. mindfulness) i ponašajno aktiviranje (eng. behavioral activation) s ciljem pomaganja ljudima da nauče kako da žive život u sadašnjosti, posvećeni njima važnim životnim vrednostima i ciljevima, a manje usmereni na bolne emocije, misli i iskustva.

ACT pomaže klijentima u razvoju psihološke fleksibilnosti kroz šest bazičnih procesa:

 1. Kognitivno defuziranje: učenje opažanja kognicija (misli, predstava i sećanja), emocija i telesnih senzacija takvim kakvi jesu, a ne onakvim kakvim se čine da jesu.
 2. Prihvatanje: dozvoljavanje kognicijama, emocijama i telesnim senzacijama da dolaze i prolaze, bez borbe sa njima.
 3. Prisutnost u sadašnjem trenutkom: sposobnost svesnog doživljavanja unutrašnjih i spoljašnjih događanja sada i ovde, sa otvorenošću, zanimanjem i bez automatskog fokusiranja na prošlost ili budućnost.
 4. Posmatranje sebe: dolaženje do transcendentalnog sebe i življenje u kontaktu sa svojom svesnošću sebe, drugih i života.
 5. Vrednosti: otkrivanje šta je stvarnom meni najvažnije u životu.
 6. Posvećeno delovanje: postavljenje ciljeva u skladu sa vrednostima osobe i posvećeno delovanje u pravcu postizanja tih ciljeva.

Prva četiri procesa određuju ACT kao majndfulnes terapiju (ili terapiju punom svesnošću), a poslednja dva procesa određuju ACT kao terapiju ponašajnim aktiviranjem.