Tipovi depresije kod mladih

posted in: Roditelji i deca | 0
  1. Major depresija. Ovo je najteži oblik depresivnog poremećaja i traje u proseku 7 do 9 meseci kod adolescenata. Slična je depresiji kod odraslih po kliničkom ispoljavanju (tuga ili razdražljivost, poremećaji sna i apetita, smanjenje koncentracije, gubitak interesovanja za uobičajene aktivnosti koje su do tada pričinjavale zadovoljstvo, razmišljanja o samoubistvu i pokušaji samoubistva). Neki od ovih simptoma mogu biti posebno upadljivi (npr. prejedanje i predugo spavanje), a drugi, iako prisutni, zbog predimenzioniranosti prvih ostaju nedovoljno uočljivi za okolinu deteta.
  2. Distimija. Ovo je hroničan oblik depresivnog poremećaja, sa simptomima niskog intenziteta. Traje godinama. Distimični adolescenti su melanholični, sa smanjenom energijom, imaju malo pozitivnih osećanja, teškoće da se skoncentrišu na obavljanje bilo kakve aktivnosti i probleme sa apetitom i snom. Bez obzira na naizgled benigniji tok bolesti, distimija je često podmuklija od major depresivne epizode: traje duže, ima negativni uticaj na psihosocijalno prilagođavanje mladih i akademsko postignuće. Često je otpornija na terapijski tretman od major depresije.
  3. Bipolarni poremećaj raspoloženja. Karakteriše se neuobičajenim promenama raspoloženja i ponašanja, odnosno maničnom i depresivnom simptomatologijom, nekada i u vrlo kratkim vremenskim intervalima.
  4. Reaktivna depresija. Ovo je najčešći i najbenigniji poremećaj raspoloženja kod dece i adolescenata i vuče korene iz teškoća u prilagođavanju na neki tragičan životni događaj, kao što je smrt člana porodice/razvod roditelja, ili na događaj koji dete procenjuje kao gubitak ili neuspeh, kao što je odbacivanje od strane vršnjaka, raskid veze, neuspeh u školi. Ovaj tip depresije je najpogodniji za prevenciju i terapiju kroz kognitivno-bihejvioralne tehnike.